galanterka.com
SK EN
margin_top

Užívateľ


e-mail:

Heslo:


post
Pri nákupe už od 150 € Vám poštovné neúčtujeme
post
Top služby zákazníkom
post
Expresné doručenie DPD kuriérom do 24 hodín
post
Radi Vás obslúžime a poradíme
post
Spätná väzba zákazníkom
post
Pohodlný nákup s doručením až k Vaším dverám

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky a ustanovenia určujú hlavné zásady obchodných vzťahov
medzi konateľom spoločnosťi
Jozefom Brachňakom ,BROZ -BRACHŇAK s.r.o.,ako predávajúcim alebo prevádzkovateľom internetového
obchodu
www.galanterka.com a kupujúcimi.
Prevádzkovateľ
ďalej len "Predávajúci"


BROZ-BRACHŇAK s.r.o.
Hôrka 340  ,PREVADZKAREŇ 117

059 12, Hôrka - Kišovce

Slovenská republika
IČO:51774810
IČDPH: SK2120801144

zapisaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov vl.č .36670/P


Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo
právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu
Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre
kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu
Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na
www.galanterka.com
Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené
týmito všeobecnýmiobchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v
znení neskorších predpisov.
Ak jeKupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v
platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorýpri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná
v
rámci svojej obchodnejalebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa
vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v
znení neskorších predpisov.
Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona
č. 250/2007 Z.z. o ochranespotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch
v
znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodné
podmienky nedotknuté.
Povinnosti predávajúceho:
• Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať: správny druh a množstvo
tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej
objednávky
• Tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
• Predávajúci vystaví a spolu s tovarom dodá kupujúcemu faktúru ako daňový doklad
Predávajúci nenesie zodpovednosť:
• za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou
• za poškodenie zásielky kuriérskou službou
Povinnosti kupujúceho:
• objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad tieto pri
preberaní tovaru oznámiť prepravcovi a spísať s ním zápis o reklamácii
• zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň
odoslania objednávky


Uzatvorenie kúpnej zmluvy
1. Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na
základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne
e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky.
2. Objednávky, podané prostredníctvom internetového obchodu www.galanterka.com sú záväzné.
Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v
objednávkovom formulári.
3. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že
sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
4. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne
potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.
5. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho kuriernou
službou, o uložení zásielky.


Objednanie tovaru
• Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.galanterka.
com. Kupujúci môže tovar objednať tiež e-mailom na adresách: info@brozbrachnak.
com, broz.brachnak@stonline.sk ,prípadne faxom, objednávky je možné prijať tiež
telefonicky na tel.č. +421 52 7793 318, následne je ich však potrebné potvrdiť jedným z
predchádzajúcich spôsobov, aby sa predchádzalo prípadným vzájomným nedorozumeniam.
• Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a
náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho. Objednávka musí
obsahovať náležitosti týkajúce sa predmetu nákupu a predaja:
• presná špecifikácia tovaru a jeho počet
• cena za mernú jednotku tovaru a cena celkom
• cena za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia
Ďalej musí objednávka obsahovať identifikáciu alebo registráciu kupujúceho:
• fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa doručenia
• právnická osoba a živnostníci: meno a priezvisko kontaktnej osoby, obchodné meno, telefónne číslo,
IČO, DIČ , (IČ DPH ak je kupujúci platiteľom DPH), e-mailová adresa, fakturačná adresa a adresa
doručenia, ak sa táto nezhoduje s fakturačnou adresou.
Fyzická osoba môže uskutočniť nákup resp. objednávku tovaru aj bez predchádzajúcej registrácie za
predpokladu uvedenia kontaktných údajov pre doručenie zásielky.
• Predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku najneskôr do 48 hodín od podania objednávky a to
elektronickou poštou prípadne telefonicky a pri potvrdení tiež oznámi kupujúcemu približný termín, kedy
bude tovar k dispozícii
• Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.
• K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.alebo telefonicky
na č. tel.+421 52 7793 318 .
Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s týmito všeobecnými obchodnými
podmienkami.


Storno objednávky
Zo strany kupujúceho:
• Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo
strany predávajúceho. Prípadne pred vystavením faktúry. Kupujúci je inak povinný uhradiť
predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.
• Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmenách dodávateľských
podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach je Predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne
informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy
• Storno objednávky kupujúci vykoná e-mailom, faxom alebo písomne priamo na sídlo predávajúceho.
Predávajúci môže storno objednávky prijať tiež telefonicky, následne je ho však potrebné opätovne
potvrdiť jedným z predchádzajúcich spôsobov.
• V prípade, že Kupujúci zaplatil za objednaný tovar celú alebo časť kúpnej ceny, predávajúci vráti túto
čiastku kupujúcemu, prípadne zníženú o náhradu škody . Vrátenie predávajúci vykoná prevodom na
rovnaký účet, z akého bola platba uskutočnená, alebo na adresu kupujúceho do 14 kalendárnych dní.
Zo strany predávajúceho :
• Predávajúci má právo stornovať objednávku pred záväzným potvrdením bez udania dôvodu. K tomuto
kroku väčšinou dochádza z dôvodu, že tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom
zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne
kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť
alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu ( po
dohode s kupujúcim) v najkratšom možnom termíne.
• Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke
nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať).
 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon
č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7
pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru resp. od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je
nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu (nevzťahuje sa na
osobné vyzdvihnutie tovaru, v takomto prípade ide o osobný nákup). Zbierka zákonov ».
Spotrebiteľ tak môže urobiť bez udania dôvodu a bez toho, aby mu hrozila penalizácia.
Kontaktujte nás (písomne), že žiadate o odstúpenie od zmluvy. Uveďte číslo faktúry, druh tovaru a dátum nákupu.
Pokiaľ kupujúci tovar prevzal, zašlite ho späť na adresu :
BROZ-Brachňak s.r.o,Kišovce 340,Prevádzkareň 117,05912

Slovenská republika
za nasledujúcich podmienok:
• tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale
• nesmie byť použitý
• nesmie byť poškodený
• musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a priloženej dokumentácie) doklad o kúpe – originál
(faktúra) a kópia dokladu dňa prevzatia tovaru
Tovar posielajte doporučene a poistene, keďže neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene
neznamená na dobierku).
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou,
alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prijatí tovaru. V prípade nedodania
kompletného tovaru či inak odporujúcemu vyššie uvedeným podmienkam sa termín posúva do doby, kým budú
chýbajúce časti dodané, tak aby stav tovaru plnohodnotne zodpovedal stavu pred dodaním kupujúcemu.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od
spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť alebo bude uschovaný na našej
prevádzke za manipulačný poplatok vo výške 5% z predajnej ceny tovaru za deň uschovania.

Dodacie podmienky
• Miestom plnenia zmluvy sa rozumie dodacia adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v
elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný Predávajúcim s využitím vlastných prostriedkov
alebo s využitím kuriérskych služieb.
• Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo kuriérovi na prepravu ku
kupujúcemu s nasledujúcimi spôsobmi doručenia:
• prostredníctvom kuriérskej služby DPD na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej
objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním
tovaru Kupujúcemu a záväzne si sním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu.

• Pred dodaním budete vopred elektronickou poštou alebo telefonicky kontaktovaní


• Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný najneskôr do 3 dní od obdržania
objednávky. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje
o tom kupujúceho.
• Doba pre doručenie tovaru resp. dodacia lehota v závislosti od tej ktorej donáškovej služby
(viac o cenách a dodac ích lehotách doručenia nižšie)
• Tovar bude dodaný kupujúcemu v bezpečne zabalených balíkoch

Kúpna cena a platobné podmienky
Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplneho zaplatenia ceny tovaru
Všetky ceny  uvedené na stránke internetového obchodu www.galanterka
com sú uvádzané s DPH a sú platné v čase objednania tovaru. V cenách tovarov nie sú
zahrnuté dopravné náklady. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej
stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.
Akcie a zľavy sú časovo obmedzené, resp. platia do vypredania zásob. Všetky akcie a zľavy platia do
vypredania zásob pokiaľ při konkrétnom tovare alebo akcii nie je uvedené inak.
Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo
vlastníctve predávajúceho.
• Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmenách
dodávateľských podmienok od výrobcov.
• O týchto okolnostiach je Predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je
v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy
• Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného
prevzatia
• Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
‐ 3.1 Prevodný príkaz/ Vklad na účet
Celkovú sumu kupujúci uhradí do 3 dní bankovým prevodom zo svojho účtu na účet Predávajúceho, resp. vloží
požadovanú sumu na účet Predávajúceho:
ČSOB číslo účtu 4026142400/7500
IBAN SK427500 0000 0040 2614 2400
Ako variabilný symbol sa uvádza číslo objednávky
• Zákazníkovi bude zaslaná zálohová faktúra, na ktorej budú údaje o tovare, celkovej sume a o účte,
na ktorý je treba zálohovú faktúru uhradiť.
• Zálohovú faktúru treba uhradiť pod správnym variabilným symbolom a do dátumu uvedeného na
faktúre ako Dátum splatnosti. Po pripísaní úhrady na účet, bude tovar zaslaný zákazníkovi.
• Zákazník môže na úhradu zálohovej faktúry použiť internet banking, alebo priamy vklad na
účet banke. Pri dodaní tovaru už neplatí žiadnu inú sumu.
‐ 3.2 Dobierka/ hotovosť
Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho prevzatí od kuriéra
‐ 3.3 Osobne v hotovosti

Zľavy,poštovné a balné
• Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho
nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach Predávajúceho v deň objednávky
• Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote a hmotnosti tovaru a
ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.
3. Cenník a dodacia lehota poštovného
Doručenie Doba dodania Cena s DPH
Kuriér DPD - dobierka do 1-2dní platba kartou alebo v hotovosti 5 €
Kuriér DPD – platba predom na účet ,dodanie do 1-2 dní po úhrade faktúry 3,80 €

Osobný odber v sklade Hôrka 0 €
Pri objednávke nad 150 € Vám poštovné neúčtujeme

Záručná lehota a reklamačný poriadok
V zmysle novely občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 24
mesaicov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru.
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u
predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote.
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky
predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru
vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť
Všetky reklamácie sú vybavované v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov . Zbierka zákonov » (ďalej len "Zákon")
b), a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len
"Zákon").
c) Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme
elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
d) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré
zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u
predávajúceho.
e) Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť
nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase
prevzatia tovaru.
f) Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru
vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s
originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.
Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená
osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).
g) .Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie
možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.
h) V mieste určenom podľa všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je
predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. §
18 ods. 3 Zákona.
i) Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak
kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
j) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo
vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je
povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho
právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia
uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o
uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa
doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie
o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie
reklamácie iným spôsobom.
k) Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623
Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia
reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku
reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické
zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení
spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v
odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie
trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má
spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže
predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska
vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby
(ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže
predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady
súvisiace s odborným posúdením tovaru.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju
zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu
môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie
určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako
aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na
výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť
predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania
odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do
14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie
tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu
nemožno zamietnuť.
l) Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania
zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva
uzatvorená, musel vedieť.
m) Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými
technickými parametrami.
1. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a)nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo
dokumentácie tovaru,
b)neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c)uplynutím záručnej doby tovaru,
d)mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a
mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f)neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g)poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s
podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo
bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h)poškodením tovaru neodvráti teľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i)poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j)neodborným zásahom, poškodením pri doprave resp. akéhokoľvek poskodenia tovaru spôsobeného
prepravou, ktoré nebolo zrejmé pri prevzatí, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou
elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,a iné...
k)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z
nasledujúcich spôsobov:
a)výmenou tovaru,
b)vrátením kúpnej ceny tovaru,
c)vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
d)písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
e)odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
3. Zamestnanec reklamačného oddelenia(predávajúci) je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej
vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Následne písomne informovať zákazníka o jej riešení.
Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia
4. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,stanovená v zmysle novely
občianskeho zákonníka ako je uvedené vyšsie, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná
doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s
tovarom oprávnenou osobou.
5. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej
opravy tovaru.
6. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený
tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto
reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od
prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
7. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, predávajúci vadu odstáni podľa možnosí bez zbytočného
odkladu, najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej lehoty a na svoje náklady; reklamácia vybavená
v závislosti od rozhodnutia kupujúceho a to na základe reklamačných a obchodných podmienok
nasledujúcim spôsobom:
a) bezplatné a včasné odstránenie vady alebo výmenu tovaru za bezchybný prípadne iný alebo podobný
ak nie je v čase reklamácie skladom
b) Pokiaľ sa vadu nepodarí odstrániť zo strany predávajúceho,alebo nahradiť obdobným , iným tovarom,
kupujúci môže požadovať o zrušenie zmluvy resp. vrátenie zaplatenej čiastky tzn. plnú refundáciu
8. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú
odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol
byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho a
reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
• bezprostrednú výmenu tovaru za bezchybný prípadne iný alebo podobný ak nie je v čase reklamácie
skladom
• Kupujúci môže požadovať o zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky resp. plnú refundáciu
9. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale
vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na
odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.
10. Ak spotrebiteľ nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká. Na reklamáciu
tovaru, ktorá bola uplatnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.
11. Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese dodávateľa tovaru.
Zákazník doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu: Jozef BRACHŇAK - BROZ
Hôrka 117, 059 12 Hôrka – Kišovce, Slovenská republika.
Postup:
• Tovar musí byť v pôvodnom obale a v neporušenom stave vrátane príslušnej dokumentácie
ak boli jeho súčasťou.
• Ku každému tovaru musí byť priložená kópia faktúry, dodacieho listu, alebo iný hodnoverný
doklad o kúpe reklamovaného tovaru .
• Reklamácie budú uznané len v prípade, že je presne špecifikovaná konkrétna závada. Ak
predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo chybný tovar vymenil za bezchybný, považuje sa
reklamácia za vybavenú.
• Pri prevzatí tovaru na reklamáciu je záväzné so zákazníkom spísať reklamačný protokol
ktorým dňom začína plynúť zákonná lehota na vybavenie reklamácie.
• V prípade že reklamovaný tovar kupujúci doručí poštou, bude mu reklamačný fromulár -
protokol poslaný v mailovej forme, alebo si ho môžete stiahmuť z našej stránky
• Doporučujeme Vám zasielať reklamovaný tovar výlučne doporučenou poštou, (doporučene
neznamená na dobierku), za akékoľvek znehodnotenie reklamovaného tovaru prepravou
resp. prípadnú stratu neručíme
• Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných
dňoch od 8.30 do 15.30 hod. alebo prostredníctvom e-mailu info@broz-brachnak.com, taktiež
poštou na našej adrese uvedenej vyššie.
Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy
Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je
poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru
podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

Ochrana osobných údajov
Bezpečnosť osobných údajov na internete je veľmi diskutovanou témou. Plne rešpektujeme súkromie
svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité
výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli
Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete nás upovedomiť emailom na info@broz-brachnak.com
prípadne nás infromujte ne tel. čísle: .+421 52 7793 318 so žiadosťou o ich vymazanie ihneď po jej vybavení
objednávky. Všetky informácie o Vašej osobe však používame len pre našu potrebu a neposkytujeme
ich v žiadnom prípadne inej fyzickej alebo právnickej osobe, resp.nezverejňujeme v zmysle nižšie
uvedeného zákona
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo
e-mailom. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim
predávajúcemu. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného mailu
predávajúcemu, alebo jednoducho po prihlásení sa do zákazníckeho účtu.
Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov Predávajúcim za účelom
zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a
objednaným tovarom.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.galenterka.com týmto prehlasuje, že s
osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu,
nakladá v zmysle "Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov".
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane.
Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne
potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu brozbrachnak.
com súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z
databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného
zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom -
hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Záverečné ustanovenia
• Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke
Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami
dohodnuté inak
• Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na odberateľa až po úplnom zaplatení
kúpnej ceny v plnej výške, vrátane dopravy a DPH
• Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných
obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky
• Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi
(viac nižšie)
• Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne
príslušný súd SR
• Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť aktuálne znenie Všeobecných obchodných
podmienok
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými
podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky vyčíslené
finančné škody spôsobené úmyselným neprevzatím objednaného tovaru ako aj poskytnutím
falošných, nepravdivých, zavádzajúcich alebo neúplných informácii vo svojom registračnom
formulári, čo má za následok nezrealizovanie kúpnej zmluvy.
Klient nesie všetky právne následky za túto činnosť, predávajúci má právo zablokovať jeho aktivity na
www.broz-brachnak.com a pomocou trackingu IP adresy zamedziť ďalším nákupom a registrícii ako aj
poskytnutie súčinnosti centrálnemu registru pre zablokovanie užívateľa na ostatných elektronických
obchodoch.
Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č.
634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného alebo Občianskeho zákonníka
 

Zákaznícky servis
Sme tu pre Vás denne k dispozícii, pripravení Vám s čímkoľvek poradiť. Ak ste u nás prvýkrát,
neobávajte sa nás kontaktovať a spýtať sa na hocijakú maličkosť.
Na Vaše otázky smerujúce na info@broz-brachnak.com odpovedáme najneskôr do 48 hodín. Budeme
radi, keď Váš prvý nákup na internete bude práve na našom e-shope a urobíme maximum pre to, aby
sme Vás presvedčili o bezpečnosti a pohodlnosti elektronického nakupovania.
Vaša spokojnosť je našim cieľom !

Postup pri uplatňovaní Reklamácie
Reklamačné konanie začína dňom, kedy Kupujúci splní nasledujúce podmienky:
a. doručí Predávajúcemu kompletne vyplnený Reklamačný formulár a to osobne, poštou, alebo
elektronickou poštou (e-mailom) vrátane dokladov o kúpe a prevzatí Tovaru (najmä dokladu
o zaplatení celkovej ceny Tovaru, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo
dokumentácie Tovaru),
b. doručí reklamovaný Tovar vrátane príslušenstva. Reklamovaný Tovar je nutné doručiť do miesta
podnikania Predávajúceho, ak nie je určené inak (napr. dopravením Tovaru priamo do servisného
strediska).
Ak Reklamačný formulár nie je riadne alebo úplne vyplnený alebo Kupujúci nedoručí Predávajúcemu
reklamovaný Tovar, Predávajúci vyzve Kupujúceho telefonicky, faxom alebo e-mailom na doplnenie
chýbajúcich údajov alebo doloženie chýbajúcich dokladov alebo Tovaru, za čo si Predávajúci účtuje
manipulačný poplatok vo výške 16,60 Eur. V prípade opakovaného neúspešného telefonického,
faxového alebo e-mailového kontaktu s Kupujúcim si Predávajúci vyhradzuje právo nepokračovať vo
vybavovaní Reklamácie a reklamovaný Tovar bude vrátený Kupujúcemu na jeho náklady, na adresu
uvedenú v Reklamačnom formulári.
Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári uviesť:
a. identifikačné údaje (obchodné meno alebo meno a priezvisko; sídlo alebo miesto podnikania,
prípadne bydlisko; IČO alebo DIČ, prípadne dátum narodenia; označenie štatutárneho orgánu;
kontaktné údaje – telefón, fax, e-mail),
b. adresu miesta dodania Tovaru; pri výmene Tovaru adresu, na ktorú má byť dodaný vymenený
Tovar,
c. číslo Elektronickej objednávky,
d. dátum vystavenia Elektronickej objednávky,
e. dátum prevzatia Tovaru Kupujúcim,
f. popis Tovaru (kód, názov, model, farba, veľkosť, množstvo, cena); pri výmene Tovaru popis Tovaru,
ktorý Kupujúci žiada vymeniť (kód, názov, model, farba, veľkosť, množstvo, cena),
g. podrobný popis vady s uvedením kedy a kde sa vada prejavila s označením vady priamo na Tovare
(napr. farebnou nálepkou) alebo predložením fotografie s detailom vady, s uvedením, aký nárok si
Kupujúci uplatňuje,
h. názov a číslo bankového účtu a názov a kód banky, v ktorej je účet vedný,
i. miesto, dátum a podpis Kupujúceho.
Tovar, ktorý je predmetom Reklamácie musí byť kompletný a v pôvodnom nepoškodenom obale. Ak
Kupujúci žiada o výmenu Tovaru v dôsledku nevyhovujúcich vlastností Tovaru (napr. veľkosť, farba,
model) musí byť Tovar v prípade Reklamácie aj nepoužitý a nepoškodený.
Kupujúci je oprávnený žiadať o výmenu Tovaru do 8 dní od prevzatia Tovaru. Výmenu Tovaru môže
Kupujúci požadovať len v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho. V opačnom
prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy. V prípade výmeny Tovaru Kupujúci
neplatí manipulačný poplatok, znáša však náklady spojené s vrátením Tovaru.
Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Reklamačný formulár spolu s požadovanými dokladmi
a Tovarom poslať doporučene poštou alebo kuriérom na adresu miesta podnikania Predávajúceho.
Predávajúci sa vyhradzuje neprevziať Tovar zaslaný na dobierku. Zároveň je Kupujúci povinný poistiť
Tovar, ktorý je predmetom Reklamácie. Riziko vzniku škody na Tovare, ktorý je predmetom
Reklamácie znáša Kupujúci až do jeho prevzatia Predávajúcim.
Pri odstúpení od zmluvy bude celková suma za Tovar, znížená o manipulačný poplatok v prípadoch
ustanovených týmto Reklamačným poriadkom a VOP prevedená na účet Kupujúceho uvedeného
v Reklamačnom formulári do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Reklamačného
formulára spolu s požadovanými dokladmi a Tovarom Predávajúcim.

Nájdete nás na facebooku.

Nákupný košík


Počet položiek
0
Medzisúčet
0.00 €
nakupny_kosik
tovar vam doruci

puma nike adidas

hotline
Hotline
Sme tu pre Vás
+421 52 7793 318
Pondelok - Piatok
8.00 - 15.30
margin_top